VOP

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. článok

Všeobecné ustanovenia

1.  Spoločnosť TNN Group s.r.o., so sídlom Vörösmartyho 1701/2, 943 01 Štúrovo, IČO 50 453 947, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41457/N  (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.driverjob.eu (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke. 

 

2.  VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. 

 

3.  Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

4.  Registráciou Objednávateľ uzatvorí zmluvu s Prevádzkovateľom a zároveň prejaví súhlas s VOP.

    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 

5.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu na najvyššom úrovni a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.

6.  Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

7.  Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uverejnených informácií a nehľadá fakty alebo okolnosti ,ktoré by naznačili protiprávne konanie.

8.  Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie hesla svojho účtu v tajnosti. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie účtu treťou osobou, či už to je alebo nie je s vedomím používateľa Služby. Používateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa Služby ohľadne akéhokoľvek zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia svojho účtu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie,obmedzenie alebo pozastavenie prístupu do použivateľského profilu bez obmedzenia.

 

II. Článok

Služby poskytované Klientom a vznik zmluvného vzťahu

 

1.   Prevádzkovateľ poskytuje pre Klientov nasledujúce služby:

      a,   Zverejnenie pracovných ponúk na stránke www.driverjob.eu

      b,   Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane webovej stránky.

      c,   Zverejnenie reklamných bannerov na stránke www.driverjob.eu

      d,   Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie pracovných ponúk o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).

 2.  Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť pracovnú ponuku na webovej stránke. Údaje klienta skontrolujeme vo verejne prístupnom registri a po zhode údajov umožníme prístup do účtu.

 3.  Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na webovej stránke www.driverjob.eu. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

4.  Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, e-mail) objednávky Klienta.

5.  Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.

6.  Objednávka musí obsahovať minimálne:

 

a,  Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,

b,  Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,

c,  IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,

d,  Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),

e,  Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby. 

 

III. Článok

Podmienky zverejnenia pracovnej ponuky

 

1.   Klient sám zverejní pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na webovej stránke.

2.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo už zverejnenú pracovnú ponuku:

            a,   Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a etickými normami alebo dobrými mravmi

            b,   V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku

            c,   Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky)

            d,  Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na webovej stránke

            e,    S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby

            f,    Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby

            g,   Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce

            h,   Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na webovej stránke

            i,    Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja

 

IV. Článok

Cena Služieb a platobné podmienky 

 

1.    Prevádzkovateľ ponúka svoje služby v 3 rôznych kategóriach:

 

          BASIC       -  zverejnenie jednej pracovnej ponuky na 14 dní bez zvýraznenia

                             Umiestnenie loga v inzeráte

                             Pre dopravné spoločnosti :  zadarmo

                             Pre personálne agentúry:    zadarmo

 

              TOP       - zverejnenie max. troch ponúk na 30 dní

                             jedna ponuka so zvýraznením v časti “TOP PONUKY” na titulnej stránke 

                             Umiestnenie loga v inzeráte

                             Pre dopravné spoločnosti:     79 Eur

                             Pre personálne agentúry:    149 Eur

   

 TOP PARTNER  LOGO  -  Logo spoločnosti v časti “TOP PARTNERI” na titulnej stránke 

                                    Neobmedzený počet inzerátov

                                    Prezentácia spoločnosti

                                    Zobrazenie aktuálnych ponúk 

                                    Max. počet predplatiteľov: 8

                                    Cena: podľa individuálnej ponuky

                              

 

2.  Spoločnost TNN Group s.r.o. je neplatiteľ DPH.

3.  Cenu za objednanú službu je klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi online platbou alebo bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas. Služba bude spristupnená po prijatí úhrady za objednanú službu. Prevádzkovateľ vystaví faktúru pre objednávateľa kde je uvedená suma objednanej služby.

 

V. Článok

Reklamačný poriadok

1.   Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na webovej stránke prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou.

2.   Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

3.   Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

4.   Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: info@driverjob.eu), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi.

 

VI. Článok

Zodpovednosť prevádzkovateľa 

 

1.   Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

2.   Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

3.   Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

4.   Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

VII. Článok

Ochrana Osobných údajov

 

1.  Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na webovej stránke odoslané Záujemcami o prácu obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.  

2.  Pred odoslaním reakcie na pracovnú ponuku záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. 

3.  Reakcie na pracovné ponuky odoslané záujemcami o prácu zahŕňajú:

A, Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón),

B, Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,

C, Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,

D, Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,

E, Požadovaný druh pracovného pomeru,

F, Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania).

4.  Uvedenie ďalších údajov v reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

5.  Bez poskytnutia výslovného súhlasu záujemcu o prácu Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o prácu.

6.  Pred odoslaním reakcie na pracovnú ponuku zverejnenú na webovej stránke záujemca o prácu preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnym Klientom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. 

7.  Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v reakciách záujemcu o prácu výlučne za účelom poskytnutia pomoci záujemcom o prácu pri vyhľadaní pracovnej príležitosti.

8.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi objednávateľa a/alebo záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

9.  V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.

10. Prevádzkovateľ informuje Klientov, že prostredníctvom webovej stránky využíva Google Analytics (službu webovej analýzy) s funkciou User ID, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. ktorá slúži na analýzu Klientovho používania webovej stránky. Služba Google Analytics využíva na analýzu Klientovho používania Webovej stránky súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do Klientovho počítača. Všetky informácie získané prostredníctvom vyššie uvedenej aplikácie sú anonymné bez znázornenia plnej formy IP adresy Klientov. V nastaveniach webového prehliadača Klient môže zakázať ukladanie súborov cookie. Klient s používaním Webovej stránky a využívaním Služieb súhlasí s používaním Google Analytics s funkciou User ID.

11. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky.

 

VIII. Článok

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na webových stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

2.  Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

3.  Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

4.  Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 15.02.2017